Advocatenkantoor Staals | Algemene voorwaarden
15836
page-template-default,page,page-id-15836,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Advocatenkantoor Staals (hierna: het kantoor) is een
kantoor dat tot doel heeft de rechtspraktijk als advocaat uit te oefenen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan de betreffende advocaat van het kantoor (hierna: de advocaat) worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)persoon en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door de advocaat.

2. Opdracht 

2.1. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door de advocaat. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3. Honorarium en verschotten

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door de advocaat omvatten het honorarium en de verschotten. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door de advocaat periodiek vast te stellen uurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het financiėle belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de advocaat bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen.

3.2. Wordt het uurtarief verhoogd met meer dan tien procent ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.

3.3. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels) en kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 5 % van het honorarium. De advocaat kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend, danwel tussentijds bij de eerst volgende declaratie. 

4. Betaling

4.1. De werkzaamheden en verschotten worden maandelijks, achteraf, afgerekend. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke (handels) rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 100,-.

4.2. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn, of een andere overeengekomen termijn wordt voldaan, kan de advocaat de werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden

5. Aansprakelijkheid
5.1. De advocaat is op grond van de Verordening op de beroepsaansprakelijk door de Nederlandse Orde van Advocaten verzekerd. De betreffende verzekeringspolis ligt desgevraagd ter inzage bij het secretariaat van het kantoor. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot uitsluitend de advocaat die de werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft verricht en tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

5.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 25.000,-

5.3. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door de advocaat, een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van het kantoor wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht ter verrichten, is de advocaat niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

5.4. (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan de advocaat verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5.5. Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor de advocaat aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

5.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

6. Archivering

Het dossier wordt gedurende tenminste vijf jaar bewaard, waarna het de advocaat vrij staat het dossier te vernietigen.

7. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

7.1. Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen de advocaat en een opdrachtgever kennis te nemen.
7.2. De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de website van advocatenkantoor Staals.

8. Klachtenregeling en Geschillencommissie Advocatuur
8.1. Het kantoor kent een interne klachtenregeling terzake de uitvoering van de opdracht. De klacht dient hierbij eerst te worden voorgelegd aan de klachtfunctionaris, in deze de advocaat mr F.G.J.  Staals.
8.2. Indien voornoemde regeling niet tot een adequate oplossing leidt, wordt de betreffende klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.  Een en ander geldt onverkort terzake declaratiegeschillen.